?>

História tenisu v Trebišove

Tento rok tomu bude 45 rokov, čo mladý, oduševnený učiteľ telesnej výchovy prišiel učiť na ZŠ Komenského 1 v Trebišove a ako správny, zanietený vyznávač bieleho športu-so skupinou rovnako zapálených žiakov vyšších ročníkov vybudoval v areáli ZŠ Komenského l prvé tenisové ihrisko, ktoré bolo umiestnené v smere sever-juh na západnej strane od 3. pavilónu ZŠ.

17 ročný Milan Béreš hrá v roku 1973 na kurte č. 2 v TA ZŠ Komenského 1

Neskôr, po 2 rokoch, s ďalšou skupinou asi 30-tich žiakov cez prázdniny v priestoroch medzi telocvičňou a tretím pavilónom, v smere východ-západ, vybudovali 2. tenisové ihrisko, ktorému sa v budúcnosti hovorilo kurt č.1 a pôvodné prvé ihrisko, ktorému sa v budúcnosti hovorilo kurt č.2, bolo predĺžené cca o 5 metrov, aby spĺňalo parametre tenisových pravidiel.

Tu sa začal hrať – od r.1973 aj súťažne- tenis v Trebišove.

Gestorom tenisu v Trebišove jea stále aj bude– PaedDr. Kolesár Zoltán.

V 80-tych rokoch, po tom, čo vandali rozkradli rôzne vybavenie tenisových dvorcov v ZŠ Komenského l, tenisové dianie sa prenieslo na 2 tenisové ihriská v areáli ZŠ M.R.Štefánika / tu sa hralo pod hlavičkou TJ Slavoj Deva Trebišov/a po vybudovaní tenisového areálu v parku/3 tenisové antukové dvorce/ sme do polovičky 90-tych rokoch hrávali pod hlavičkou TJ Slavoj Trebišov ligový tenis na úrovni kraja vo všetkých vekových kategóriach-dospelí, dorast, starší a mladší žiaci, a to v mužských a ženských kategóriach/ niekedy do bolo až 9 klubových družstiev/. Gestorovi tenisu, Zolovi Kolesárovi, pomáhali s výchovou tenisovej mladeže ďalší tenisoví nadšenci, a to Milan Béreš, Miro Béreš a Stano Beca, ktorí zároveň tvorili aj kostru družstva dospelých.

Dva staré tenisové dvorce v areáli ZŠ MRŠ

Stará partia na novovybudovaných dvorcoch TJ Slavoj Trebišov

Spomeniem ešte existenciu tenisových ihrísk v areáli SOU v Trebišove/1/, na Gymnáziu v Trebišove/1/, pri DD v Trebišove/1/, pri ZŠ Komenského 2 v Trebišove/1 funkčné, 2 nedokončené/, 1 tenisové ihrisko pri ZŠ Sever, a t.č. už neexistujúci tenisový dvorec v areáli bývalého Zväzarmu, kde p.Ujhelyi Ján pritiahol desiatku tenistov a založil klub Senior Trebišov/hrávali súťažne krajskú ligu/. Na ostatných dvorcoch sa hráva doteraz len rekreačný tenis

Tenisový dvorec na Zväzarme, sídlo Klubu Senior

Pre nedostočnú podporu a nedostatok finančných zdrojov sa nedokončila výstavba 2 tenisových dvorcov na ZŠ Gorkého v Trebišove ..

V r. 1994 pre nie najlepšie pomery vo vedení TJ Slavoj Trebišov sme s bratom Mirom odišli zo Slavoja TV na ZŠ Komenského l v Trebišovea, z určitej nostalgie k tenisovýcm ihriskám v areáli ZŠ Komenského l v Trebišovea, kde sa začala písať trebišovská „tenisová história“a kde sme aj obaja s tenisom začínali.

Na Slavoji tenisové dianie ešte určitý čas riadil Zolo.Kolesár a Stano Beca, neskôr ich nahradil Milan Stoila. Dlhodobo sa tu pracuje s mládežou a hráva sa súťažný tenis v rámci vsl.kraja.

Za podpory vtedajšieho vedenia ZŠ Komenského l v Trebišove/p.riad. Rusnáka Jána a Rodičovskej rady školy, ako aj vedenia Školskej správy v Trebišove sme svojpomocne /za pomoci sponzorov/ zrekonštruovali tieto 2 zdevastované tenisové ihriská a založili tenisový krúžok.

Návrat bratov Bérešovcov na kurty (dva zdevastované) v areáli ZŠ Komenského 1

Už v r. 2005 sme usporiadali dňa 11.6.1995 1. ročník tenisového turnaja veteránov a rekreačných hráčov/účasť: 24 hráčov/ a v jeseni 2005 sme zorganizovali 1.ročník Mestskej ligy veteránov a rekreačných hráčov/účasť:9 družstiev/.

V marci 1996 sme založili TK JUNIOR Trebišov a obdržali certifikát o riadnom členstve v STZ.

Do roku 2009 sme postupne vybudovali v priestoroch ZŠ Komenského 1 ďalšie 4 tenisové dvorce,

l novú cvičnú stenu, petangové ihrisko, na sociálnej budove sme urobili novú strechu, fasádu, v interiéri sme urobili šatňu, bufet, sociálne zariadenia-WC, sprchu, všetko v hodnote cca 5,4 mil Sk.

Vo februári 2010 ZŠ a tenisový areál pri ZŠ Komenského l v Trebišove museli ustúpiť developerskému projektovému zámeru, a to vybudovaniu obchodného reťazca Kaufland.

A to bez finančnej kompenzácie zo strany mesta, rsp. developera.

So stratou TA prišiel TK JUNIOR TV po 15 rokoch systematickej športovej činnosti nielen o svoj tenisový stánok, ale aj o vybudovanú členskú základňu /40 registrovaných členov všetkých kategórií od mladších žiakov po seniorov/ a 40 členov fun clubu.

Prerušila sa 7-15 ročná tradícia organizovania krajských súťaží a organizovania turnajov/okresného, regionálneho a celoslovenského charakteru pre všetky vekové kategórie – najznámejšie: Memoriál Róberta Béreša, Tenisový turnaj zdravotníkov východného Slovenska, Turnaj MDD…/.

Po dlhej dobe čakania /3 rokov/ sa nám od vedenia mesta Trebišov podarilo dostať do prenájmu na 20 rokov časť priestorov bývalého škvarového ihriska a svojpomocne /ale za štedrej pomoci sponzorov/ za krátke obdobie /necelé 2 roky/ vybudovať /bez finančnej účasti mesta/ nový, krajší tenisový areál TK JUNIOR TV „ Pri zimáku“.

Aby sme dostáli svojmu názvu klubu /Junior/ začali sme ešte pred dostavbou TA s výchovou tenisovej mladeže – k dnešnému dňu pracujeme s viac ako 20-kou detí, žiakov a dorastom.

Do krajskej tenisovej ligy sme t.r. zpojili družstvo dievčat v kateg. HTO/deti do 10 rokov/, kde ako začiatočníčky obsadili poslednú priečku, ale získali cenné skúsenosti do budúcnosti.

Po oficiálnom slávnostnom otvorení TA TK JUNIOR TV „Pri zimáku“a pomyselnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Trebišov dňa 30.5.2015, sme zorganizovali aj prvý oficiálny tenisový turnaj v novom tenisovom stánku, a to XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša / účasť 31 tenisových priaznivcov z Trebišova, Vranova n/T, Humenného, Košíc, Hanušoviec a Kuzmíc/ /viď r. 2015 – Otvorenie tenisového areálu/.

Dňa 6.6.2015 sme zorganizovali Tenisový turnaj k MDD/účasť 16 detí klubu/.

Dňa 13.6.2015 sme zorganizovali VII. ročník Tenisového turnaja zdravotníkov východného Slovenska.

Pre registrovaných hráčov máme v pláne akcií pre tento rok Celoslovenský turnaj triedy „D“ pre dorastencov a dorastenky v dňoch 17.-19.7.2015.

Pre stavovskú organizáciu máme naplánovaný dňa 5.9.2015 Okresný turnaj učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Pre širokú verejnosť a rekreačných hráčov máme na deň voľna, 15.9.2015 v pláne Tenisový turnaj štvorhier.

Okrem týchto organizovaných akcií chcem v mene vedenia TK JUNIOR TV pozvať širokú tenisovú obec a priaznivcov bieleho športu zahrať si na našich 6 antukových dvorcov v priebehu celej letnej sezóny, k dispozícii sú aj štandardné sociálne zariadenia/sprchy, WC/ a obšertvenie v spoločenskej budove/Krušovická 10-ka, čapovaná kofola, káva, čaj/.

Tešíme sa na Vás….   MUDr. Béreš Milan, prezident TK JUNIOR TV

magbo system